INFORMARE GENERALĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CINE SUNTEM NOI?

Suntem Asociația Română de Muzicoterapie, identificata prin CIF 38006604, cu sediul în Strada Rușchița, nr.68, Sector 2, Bucuresti, email: info@muzicoterapie.com și urmărim sprijinirea, dezvoltarea și implementarea Muzicoterapiei în România la nivel practic și teoretic, profesional, social și educational.

CATEGORIILE DE DATE PE CARE LE PRELUCRĂM, SCOPURILE PRELUCRĂRII

Ce categorii de date putem prelucra?

Datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt:

 • numele și prenumele
 • numărul de telefon
 • adresa de e-mail

În ce scopuri dorim să utilizăm datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră sunt colectate și, ulterior, prelucrate pentru următoarele scopuri:

 1. DESFĂȘURAREA EVENIMENTELOR/ACȚIUNILOR/ACTIVITĂȚILOR (SEMINARII, CURSURI, WORKSHOP-URI ETC) ORGANIZATE DE CĂTRE ASOCIAȚIE
  1. În situația în care doriți să participați la un eveniment organizat de către Asociație, va fi necesară furnizarea anumitor date cu caracter personal în acest scop.
  2. Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: interesul nostru de a promova acțiunile Asociației; consimțământul dumneavoastră.
 2. TRANSMITEREA DE BULETINE INFORMATIVE
  1. Acestea vor fi transmise pe adresa de e-mail, ocazional, și vor conține informații despre activitățile întreprinse de Asociație și colaboratori/parteneri ai acesteia.
  2. Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: consimțământul dumneavoastră; interesul nostru de a promova acțiunile și evenimentele Asociației, pe care le organizăm și/sau diversele acțiuni pe care le întreprindem; interesul nostru de a evalua și îmbunătăți experiența dumneavoastră.
 3. PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE PUBLICITATE ALE ASOCIAȚIEI ȘI PENTRU ÎNTOCMIREA RAPOARTELOR ANUALE ALE ASOCIAȚIEI
  1. Consimțământul dumneavoastră privitor la imagini foto-video ne este util pentru propriile activități de publicitate, la întocmirea rapoartelor anuale și este posibilă postarea acestor imagini în social media sau pe site-ul web al Asociației.
 4. ÎNDEPLINIREA UNOR OBLIGAȚII LEGALE ALE ASOCIAȚIEI ȘI/SAU APĂRAREA DREPTURILOR ȘI A INTERESELOR ASOCIAȚIEI
  1. Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea îndeplinirii unor obligații legale care sunt în sarcina Asociației, pentru a răspunde eventualelor cereri, sesizări, reclamații sau întrebări adresate de către autoritățile și instituțiile publice sau în orice alte situații în care legea ne obligă.
  2. Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de îndeplinirea obligațiilor legale aflate în sarcina noastră. În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele solicitate și/sau furnizate de către autoritățile și instituțiile publice, precum și orice alte date necesare îndeplinirii unei obligații legale.
 5. COMUNICAREA CU DUMNEAVOASTRĂ
  1. Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în situațiile de mai sus precum și în orice alte situații pentru a răspunde eventualelor cereri, sesizări, reclamații sau întrebări pe care ni le puteți adresa.
  2. Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de consimțământul dumneavoastră; îndeplinirea unei obligații legale sau apărarea intereselor și a drepturilor noastre, după caz. În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail și orice alte informații relevante în acest sens.

INEXISTENȚA UNEI OBLIGAȚII DE A NE FURNIZA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL 

Puteți alege să nu ne furnizați anumite tipuri de date cu caracter personal. Dacă alegeți să procedaţi astfel, acest lucru poate atrage imposibilitatea de a participa la acțiunile sau activitățile Asociației, poate afecta capacitatea noastră de a vă furniza serviciile solicitate, de a vă răspunde la întrebări/sesizări/solicitări ori de a vă transmite anumite comunicări și capacitatea dumneavoastră de a utiliza anumite aplicații și/sau servicii sau funcționalitățile și caracteristicile acestora. Cu toate acestea, alegerea dumneavoastră de a nu furniza astfel de date nu va avea consecințe juridice pentru dumneavoastră în cele mai multe cazuri. 

PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Perioada de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal variază în funcție de scopurile pentru care le prelucrăm și de categoria de date. Astfel, datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi păstrate atât timp cât este necesar realizarea scopului pentru care au fost colectate și vor fi șterse din evidențele noastre în maximum 30 de zile de la îndeplinirea acestui scop.
 • În anumite situații, perioada de prelucrare va fi indicată în documentul pe care vi-l punem la dispoziție cu ocazia colectarii datelor si/sau al acordării consimțământului dumneavoastră.
 • În toate cazurile, vom stoca datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu termenele de prescripție aplicabile și/sau cu practicile recomandate în domeniul protecției datelor. 

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • De regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal; în anumite cazuri însă, există posibilitatea de a fi nevoiți să dezvăluim anumite date care vă privesc.
 • Putem dezvălui datele dumneavoastră către autoritățile publice centrale și/sau locale, ori către alte persoane fizice și/sau juridice atunci când există o obligație legală în acest sens ori interesul nostru legitim.
 • În vederea îndeplinirii unor scopuri individual determinate, putem dezvălui datele dumneavoastră către terți și/sau persoane indicate în documentul pe care îl completați cu ocazia acordării consimțământului dumneavoastră.
 • În toate aceste cazuri, vom depune eforturile rezonabile pentru a ne asigura că destinatarii datelor le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-au fost transmise și cu respectarea drepturilor și intereselor dumneavoastră. 

TRANSFERUL DATELOR CĂTRE STATE TERȚE SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

 • Nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră către companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.
 • În cazul în care va interveni necesitatea transferării datelor care vă privesc către oricare din destinatarii menționați mai sus, vă vom informa în avans cu privire la acest aspect.

INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

 • Asociația nu adoptă decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor care vă privesc care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod semnificativ. 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

(a) DREPTUL DE ACCES înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră referitoare la prelucrarea sau nu a datelor cu caracter personal care vă privesc; în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră, aveți dreptul de a accesa datele respective precum și orice alte informații referitoare la modalitatea în care sunt prelucrate acestea. 

(b) DREPTUL LA RECTIFICARE vă permite să obțineți rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, în cazul în care aceste date sunt inexacte. 

(c) DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR se referă la dreptul dumneavoastră de a primi datele personale care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și la dreptul dumneavoastră de a obține transferul acestor date către un alt operator de date cu caracter personal. 

(d) DREPTUL DE A FORMULA OBIECȚII este dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, exceptând cazurile în care prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unui scop legal. 

(e) DREPTUL LA RESTRICȚIONARE vă permite să obțineți restricționarea în anumite cazuri a prelucrării datelor care vă privesc. 

(f) DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR (“DREPTUL DE A FI UITAT”) înseamnă ca aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor care vă privesc în anumite cazuri (ex.: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și prelucrate; vă retrageți consimțămantul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligatii legale etc.). 

(g) DREPTUL LA RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI înseamnă că aveți dreptul să vă retrageți consimţământul în orice moment atunci când activitatea de prelucrare se bazează pe consimţământul dumneavoastră; cu toate acestea, revocarea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea oricărei prelucrări pe baza consimţământului dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. 

(h) DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE COMPETENTĂ se referă la dreptul dumneavoastră de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (www.dataprotection.ro) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. 

DATELE NOASTRE DE CONTACT

 • Nu ezitați să ne contactați pentru a vă răspunde oricăror cereri legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, folosind următoarele date de contact:

Asociația Română de Muzicoterapie 

Adresă de corespondență: Strada Rușchița, nr.68, Sector 2, Bucuresti și/sau la adresa de e-mail: info@muzicoterapie.com

MODIFICĂRI ALE PREZENTEI INFORMĂRI

 • În cazul în care prezenta informare va suferi modificări, acestea vor intra în vigoare de la momentul publicării noii versiuni pe website-ul nostru (în secțiunile dedicate protecției datelor cu caracter personal), iar modificările respective se vor aplica inclusiv asupra procesărilor în curs la data publicării noii versiuni.